RODO

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pani/Pana danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Semi Line S.A.

Administratorem danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza (jako osoba, której dane dotyczą), jest Semi Line S.A., z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, prowadzące stronę internetową www.semi-line.com.pl.

Zbieramy następujące dane osobowe:

[Kategoria Danych Osobowych]

- imię,

- nazwisko;

- adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;

- numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;

- adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej;

- numer telefonu;

- adres IP;

- dane z portali społecznościowych;

- numer konta bankowego.


Dane zbierane są na podstawie
wyrażonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust 1 pkt a RODO) / realizacji obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 pkt c) / uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO) / art. 6 ust 1 pkt b RODO* w celu:

- wysyłania dokumentacji niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówień i/lub umów.

- realizacji powierzonych zapytań, zamówień, umów.

- udzielania gwarancji za zakupiony asortyment.

- wysyłania wiadomości z ofertami Firmy, wysyłania Newsletterów.

- prowadzenia korespondencji.

- organizowania konkursów konsumenckich oraz akcji promocyjnych.Podanie danych jest
dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości świadczenia wykonywania w/w czynności. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, np.: podmiotom współpracującym z Firmą, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne zlecenie Semi Line S.A. Ponadto, Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do:

- realizacji zamówienia,

- obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy i zrealizowanego zamówienia,

- realizacji obowiązków ustawowych wnikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- realizacji celów informacyjnych


Ma Pan/Pani prawo
wycofać zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO, prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Ma Pan/Pani także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z nami poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: rodo@semiline.eu lub wysyłając list na adres siedziby Firmy.

W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


certyfikat