Semi Line S.A. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 630 wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000797230 oraz oznaczona numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 952-21-98-425. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.000.000,00 PLN i został w tej kwocie wpłacony w całości. Akta rejestrowe spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.