Regulamin promocji „Black Week”

§ 1. Promocja

1. Promocja „Black Week” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez spółkę Semi Line S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 630 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000797230, posiadająca REGON: 384005623, NIP: 952-21-98-425, kapitał zakładowy 8.000.000,00 PLN, opłacony w całości, w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://semiline.eu (dalej jako: Sklep).

2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://semiline.eu/policies/terms-of-service (dalej jako: Regulamin Sklepu).

3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.

§ 2. Czas trwania Promocji

Promocja trwa w dniach od 23 do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania się zapasów produktów objętych Promocją.

§ 3. Zasady Promocji

1. W takcie trwania promocji - w Sklepie na wybrane produkty obowiązują rabaty wynoszące od -40% do -63%.

2. Produkty objęte promocją są oznaczone czarną etykietą oraz białym napisem "Black Week" oraz wysokością przypisanego rabatu.

3. Rabat liczony jest od ceny regularnej, która została przekreślona.   

4. Każdy Kupujący, który w trakcie promocji dokona w Sklepie zakupu - otrzyma (w ramach jednej transakcji) jedną sztukę szybkoschnącej maseczki ochronnej Semi Line w prezencie.

5. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu, o którym mowa w § 2 powyżej - w przypadku wyczerpania się zapasów produktów promocyjnych.

6. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów promocyjnych wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.


§ 4. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Semi Line S.A. ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, lub na adres e-mail: sklep@semiline.eu

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem: https://semiline.eu/pages/regulaminy-promocji

2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: Semi Line S.A. ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, lub na adres e-mail: sklep@semiline.eu

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.